Audyt

Terminem „audyt” określa się ocenę najczęściej organizacji, systemu czy projektu. Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki. Przy badaniu istotnym wymaganiem wobec biegłego rewidenta jest jego niezależność i obiektywizm w trakcie przeprowadzenia badania.

W zakresie usług audytorskich oferujemy:

  • badanie jednostkowych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawa o rachunkowości
  • badanie jednostkowych sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF
  • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości
  • przeglądy sprawozdań finansowych
  • audyt wykorzystania funduszy unijnych
  • inne usługi atestacyjne
  • plany przekształcenia
  • Napisz do nas