Cel i zakres badania sprawozdania finansowego

Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości jednostki, oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też i wynik finansowy badanej jednostki.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadza podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych na podstawie podpisanej wcześniej umowy pomiędzy tym podmiotem a kierownikiem jednostki. Koszt wykonania czynności rewizji finansowej ponosi badana jednostka. Kierownik jednostki zobowiązany jest udostępnić biegłemu rewidentowi przeprowadzającemu badanie sprawozdania finansowego księgi rachunkowe, dokumenty stanowiące podstawę dokonanych zapisów oraz wszelkie inne dokumenty, a także udzielić wyczerpujących informacji, wyjaśnień, oświadczeń związanych z przebiegiem badania, niezbędnych do wydania opinii o badanym sprawozdaniu. Biegły rewident jest również uprawniony, z upoważnienia kierownika badanej jednostki, do uzyskania informacji związanych z przebiegiem badania od kontrahentów badanej jednostki, w tym również od banków oraz jej doradców prawnych. Z przeprowadzonego badania biegły rewident sporządza opinię oraz raport. Wydana przez biegłego opinia może przedstawiać zastrzeżenia, być bez zastrzeżeń lub też być opinią negatywną.