Przeliczenie limitów

Wielkości wyrażone w euro określone w ustawie o rachunkowości przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy.W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dniem bilansowym jest 31 grudnia każdego roku. Podstawę do przeliczenia wielkości dotyczących obowiązku badania sprawozdania finansowego:

  • za 2010 r. stanowi średni kurs euro ogłoszony przez NBP na dzień 31 grudnia 2009 r. w tabeli 255/A/NBP/2009, który wyniósł: 4,1082 zł/euro,
  • za 2011 r. stanowi średni kurs euro ogłoszony przez NBP na dzień 31 grudnia 2010 r. w tabeli 255/A/NBP/2010, który wyniósł: 3,9603 zł/euro.