Ustalenie obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego

Bez względu na wielkość zatrudnienia, wartość sumy bilansowej i poziom osiągniętych przychodów, badaniu – na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości – podlegają:

 • roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych,
 • roczne sprawozdania finansowe kontynuujących działalność banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji, jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz spółek akcyjnych (z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji),
 • pozostałe jednostki (tj. spółki z o.o., spółki jawne, spółki cywilne, spółki komandytowo-akcyjne, spółki komandytowe, spółki partnerskie, przedsiębiorstwa osób fizycznych itp.) prowadzące księgi rachunkowe, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości, poddają badaniu roczne sprawozdania finansowe, jeżeli w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono to sprawozdanie, spełnione zostały co najmniej dwa z następujących warunków:
  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.
 • Ponadto badaniu podlegają również:
 • sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie,
 • roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR,
 • łączne roczne sprawozdanie finansowe, które spełnia warunki wymienione w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości; jeżeli warunki te nie są spełnione nie podlega ono badaniu,
 • roczne połączone sprawozdanie finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdanie jednostkowe subfunduszy.