Aktualności

Czy RODO zagraża finansom firm?

Nowe ustawodawstwo w sprawie ochrony danych osobowych obowiązuje już od 25 maja 2018 roku. Firmy miały czas, aby przygotować się nowych wymagań. Jak to jednak zawsze bywa, wszystkie...

Czytaj więcej
Przeliczenie limitów

Wielkości wyrażone w euro określone w ustawie o rachunkowości przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy.W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dniem bilansowym jest 31 grudnia każdego roku...

Czytaj więcej
Cel i zakres badania sprawozdania finansowego

Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości jednostki, oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową...

Czytaj więcej